Cancellare le macchie cutanee è sempre possibile?

Cancellare le macchie cutanee è sempre possibile?